Pronomen (pronoun)

Pronomen er ord som brukes til å erstatte substantiver eller navn i en setning. De brukes for å unngå gjentagelse av substantiver eller navn flere ganger. Pronomenene i norsk kan deles inn i personlige pronomen, ubestemt pronomen, refleksivt pronomen, resiprokt pronomen og spørrepronomen.

Pronouns are words used to replace nouns or names in a sentence. They are used to avoid repetition of nouns or names multiple times. Pronouns in Norwegian can be divided into personal pronouns, indefinite pronouns, reflexive pronouns, reciprocal pronouns, and interrogative pronouns.

Eksempler (examples):

PronomtypeEksempel
Personlig pronomenJeg, du, han/hun, vi, dere, de
Ubestemt pronomenMan, en
Refleksivt pronomenMeg, deg, seg, oss, dere, seg
Resiprokt pronomenHverandre
Interrogativt pronomenHvem, hva, hvilken, hvilket, hvilke